Instrumentum laboris

03.08.2023

Tento dokument byl vydán 20. června 2023 a dosud neexistuje oficiální překlad do češtiny. První část (A) obsahuje popis a základní myšlenky dosavadního procesu, druhá část (B) navrhuje konkrétní témata pro jednání podzimního zasedání synody.

Dokument se nevyhýbá ani tématům kontroverzním nebo dosud tabuizovaným. Zde najdete pracovní předklad obsahu části B s přehledem navrhovaných témat a mým stručným komentářem (kurzívou).

B. společenství, poslání, účast.Tři prioritní otázky pro synodální církev

 • B 1. Společenství, které vyzařuje: Jak můžeme být plněji znamením a nástrojem sjednocení s Bohem a jednoty lidského rodu?
 • B 2. Spoluzodpovědní v poslání: Jak sdílet dary a úkoly ve službě evangeliu?
 • B 3. Účast, odpovědnost a pravomoci: Jaké procesy, struktury a instituce v misijní synodní církvi?

B 1. Společenství, které vyzařuje – CÍRKEV JAKO SOUČÁST SVĚTA

 • B 1.1 Jak služba lásky a oddanost spravedlnosti a péči o společný domov živí společenství v synodní církvi? – ANGAŽOVANOST PRO LIDSTVO = cíl, proto na prvním místě, vše ostatní k němu směřuje.
 • B 1.2 Jak může synodní církev učinit věrohodným slib, že "se láska a pravda setkají" (Ž 85,11)? – NAPĚTÍ MEZI "PRAVDOU" A LÁSKOU, vstřícnost k těm, kdo žijí v "neregulérních" situacích (rozvedení a znovu sezdaní, stejnopohlavní partnerství…)
 • B 1.3 Jak může růst dynamický vztah výměny darů mezi církvemi? – DECENTRALIZACE, princip subsidiarity, ne všechno se musí rozhodovat v Římě.
 • B 1.4 Jak může synodní církev lépe plnit své poslání prostřednictvím obnoveného ekumenického závazku? – EKUMENISMUS: obnovit proces vzájemného respektu a sbližování církví.
 • B 1.5 Jak můžeme rozpoznat a shromáždit bohatství kultur a rozvíjet dialog s náboženstvími ve světle evangelia? – MEZINÁBOŽENSKÝ A MEZIKULTURNÍ DIALOG: učit se od sebe navzájem, respektovat odlišnost.

B 2. Spoluzodpovědní v poslání – ROVNOST A SPOLUODPOVĚDNOST

 • B 2.1 Jak jít společně ke sdílenému uvědomění si smyslu a obsahu poslání? VZTAH MEZI SYNODALITOU A EVANGELIZACÍ: všichni mají odpovědnost za realizaci poslání církve, každý plná specifický úkol
 • B 2.2 Co lze udělat pro zajištění toho, aby synodní církev byla také "plně služebnou" misijní církví? SPOLUODPOVĚDNOST LAIKŮ
 • B 2.3 Jak může církev naší doby lépe plnit své poslání prostřednictvím většího uznání a podpory křestní důstojnosti žen? – POSTAVENÍ ŽENY: žena dosud nemá v církvi stejný práva a možnosti jako muž.
 • B 2.4 Jak hodnotit ordinovanou službu v jejím vztahu ke křestním službám z misionářského hlediska? – PROTI KLERIKALISMU, otázka celibátu
 • B 2.5 Jak obnovit a podporovat službu biskupa v synodální misijní perspektivě? – ROLE BISKUPA: ne monarcha, ale pastýř.

B 3. Účast, úkoly odpovědnosti a pravomoci – REFORMA STRUKTUR

 • B 3.1 Jak obnovit službu autority a uplatňování odpovědnosti v synodální misijní církvi? FORMACE K SYNODALITĚ, včetně reformy způsobu vzdělávání a formace budoucích kněží
 • B 3.2 Jak můžeme změnit postupy rozlišování a rozhodovací procesy, aby se vyvíjely autenticky synodálním způsobem, vážíce si protagonismu Ducha? PARTICIPATIVNÍ, nikoli čistě hierarchické rozhodování
 • B 3.3. Jaké struktury lze vytvořit pro upevnění misijní synodní církve? ZMĚNA ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR A CÍRKEVNÍHO PRÁVA.
 • B 3.4 Jak konfigurovat případy synodality a kolegiality zahrnující seskupení místních církví? NOVÉ PRÁVNÍ NASTAVENÍ PRAVOMOCÍ JEDNOTLIVÝCH DIECÉZÍ A BIUSKUPSKÝCH KONFERENCÍ.
 • B 3.5 Jak lze posílit instituci synody, aby byla výrazem biskupské kolegiality v rámci zcela synodní církve? NOVÉ POJETÍ SYNODY jako instituce: povinná konzultace Božího lidu, účast laiků a žen včetně hlasovacího práva apod.