Další kroky synodního procesu

13.01.2024

Krátce před vánočními svátky obdrželi biskupové celého světa dopis z Generálního sekretariátu synody, který určuje harmonogram prací na příští rok. Měly by se odehrávat na několika úrovních.

Některá témata, která se při konzultacích ukázala jako urgentní, vyžadují řešení na úrovni celé církve: jde o revizi Kodexu kanonického práva, dokumentu o formaci kněží nebo o vztahu mezi biskupy a řeholníky, a dále o otázku jáhenského svěcení žen. Může však jít o řadu dalších témat, která nejsou v dopisu konkrétně zmíněna. Jejich seznam bude předložen papeži a ten rozhodne, kterými z nich je třeba se dál zabývat. Pak budou vytvořeny skupiny odborníků ze všech kontinentů, které ve spolupráci s příslušnými vatikánskými dikasterii připraví návrhy k projednání na příštím zasedání synody.

Další úkoly stanovené v tomto dokumentu už se týkají nás všech: "Místní církve (farnosti a diecéze) a seskupení církví (biskupské konference, kontinentální církve) jsou vyzvány, aby přispěly k analýze některých aspektů Souhrnné zprávy, které jsou zásadní pro téma synody, počínaje hlavní otázkou: JAK být synodní církví v poslání?" Konkrétně to znamená hledat takové způsoby komunikace a takové organizační struktury, které by umožnily každému členu církve aktivně se podílet na jejím misijním poslání, včetně účasti na rozhodování.

Přitom však "není třeba začínat od nuly nebo opakovat proces naslouchání a konzultace, který charakterizoval první fázi". Teď se mají zapojit zejména lidé, kteří už mají zkušenost služby v církvi, proto vnímají její přednosti i limity a mohou svými návrhy přispět ke zlepšení: kněží a jáhni; další pastorační pracovníci (např. katecheté, pastorační asistenti, vedoucí malých společenství); řeholníci a řeholnice; vedoucí laických sdružení a hnutí; odpovědní pracovníci v institucích spojených s církví (školy, nemocnice, hospice, střediska mládeže, charity apod.); teologové, církevní právníci a další.

Dokument také vybízí k novému promyšlení témat formulovaných v Souhrnné zprávě, a to s využitím metody duchovní konverzace, která se v synodním procesu setkala s velkým ohlasem. K tomu účelu se mají organizovat formační aktivity, teologické konference nebo konzultace ve společenstvích, mají se vytvářet prostory pro diskusi o kontroverzních otázkách, a taky je třeba naslouchat menšinovým skupinám a lidem žijícím v chudobě a sociálním vyloučení. Výsledky těchto diskusí je možné posílat biskupské konferenci, která z nich do 15. května 2024 vytvoří souhrnnou zprávu pro synodní sekretariát.

Odpovědnost za realizaci všech úkolů mají biskupové. Dokument jim to klade za úkol velmi důrazně: mají udržovat při životě synodální dynamiku, podporovat iniciativy k růstu synodální církve, organizovat navržené procesy, informovat o nich své věřící, a nakonec zpracovat souhrn příspěvků a zaslat jej Generálnímu sekretariátu synody. Snad se tedy můžeme těšit, že nás naši biskupové brzy osloví s konkrétními návrhy. Ale nemusíme jen pasivně čekat. Můžeme sami hledat cesty, jak lépe tvořit synodální církev.