Jak hledat pravdu

07.08.2023
symbol Ducha svatého v kapli kláštera na Lomečku
symbol Ducha svatého v kapli kláštera na Lomečku

Jedno z našich exercičních témat se týkalo hledání pravdy v duchovních, náboženských a církevních otázkách. Vytvořil jsem si jakousi jednoduchou vlastní metodu, která by mohla pomoci i vám. Spočívá v následujících pěti pravidlech. K nim přidávám několik citací papeže Františka.

  1. Přijmout, že hledání pravdy je proces, že k definitivnímu nalezení vůbec nemusím dojít, nebo že jednou získané poznání se může změnit – to platí ve vědě obecně, včetně teologie. K pravdě se můžu pouze přiblížit, nemůžu ji vlastnit.
  2. Studovat danou otázku v kontextu Bible, dějin, nauky církve, ale také neteologických věd a potřeb současného člověka a světa (znamení času).
  3. Vybrat si autority, kterým důvěřuji na základě jejich znalostí, zkušeností a životního příběhu (pro mě je to např. papež František, Anselm Grün, Richard Rohr, Tomáš Halík, Marek Vácha, Ladislav Heryán, Tomáš Petráček, Petr Kratochvil, Benedikt Mohelník…, ale stále objevuji další autory, kteří mě oslovují a které považuji za proroky současnosti).
  4. Vést dialog s lidmi, kteří si kladou podobné otázky, včetně těch, kdo mají jiný názor; ovšem s těmi, kdo sami dialog odmítají (fundamentalisté, fanatici), ho vést nelze.
  5. Prosit o osvícení Duchem svatým – hledat moudrost shůry. Hledat Pravdu. Žít v Pravdě.

Papež František, Evangelii Gaudium, článek 40:

Církev, jež je misionářskou učednicí, potřebuje růst v interpretaci zjeveného slova a ve svém chápání pravdy. Práce exegetů a teologů napomáhá k dozrávání "úsudku církve". Jiným způsobem to činí i další vědy. O společenských vědách Jan Pavel II. například řekl, že církev věnuje pozornost jejich přínosu, "aby z nich získala konkrétní ukazatele, které jí pomohou plnit její poslání učitelského úřadu". V lůně církve navíc existuje bezpočet otázek, nad nimiž se s velkou svobodou bádá a přemýšlí. Různé linie filozofického, teologického a pastorálního myšlení, pokud se nechají v úctě a lásce uvádět Duchem do souladu, mohou přispět k růstu církve, poněvadž pomáhají lépe objasnit bohatý poklad slova. Těm, kteří sní o monolitické a všemi obhajované doktríně bez odstínů, se to může jevit jako rozkladná nedokonalost. Avšak skutečnost je taková, že tato rozmanitost pomáhá lépe vyjevit a rozvíjet různé aspekty nevyčerpatelného pokladu evangelia.

Článek 41:

Enormní a rychlé kulturní změny zároveň vyžadují, abychom věnovali ustavičnou pozornost snaze vyjadřovat trvalé pravdy jazykem, který umožňuje rozpoznat jejich neustálou novost. Vždyť v pokladu křesťanské víry "je jednou věcí podstata... a druhou způsob formulace jejího vyjádření". Při naslouchání zcela pravověrné řeči se někdy věřícím v důsledku jazyka, který používají a kterému rozumí, dostává něčeho, co neodpovídá pravému evangeliu Ježíše Krista. Ve svatém úmyslu sdělit jim pravdu o Bohu a lidské bytosti jim při některých příležitostech nabízíme falešného boha anebo lidský ideál, který není doopravdy křesťanský. Tímto způsobem jsme věrní formulaci, ale nepředáváme podstatu. Toto je nejzávažnější riziko. Pamatujme, že "vyjádření pravdy může mít mnoho podob. A obnova vyjadřovacích forem je pro předávání neměnného významu evangelijního poselství dnešnímu člověku nezbytná".

Papež František v projevu k portugalským vysokoškolským studentům, Lisabon, 3. srpna 2023:

V pojmu "poutník" se zrcadlí stav lidského jednání, protože každý je vyzýván, aby se postavil velkým otázkám, které nemají zjednodušenou nebo okamžitou odpověď, ale vybízejí k cestě, k překročení sebe sama. Je to proces, kterému vysokoškolský student dobře rozumí, protože tak se rodí věda. A takto roste duchovní hledání. Poutník kráčí k cíli nebo hledá cíl. Vždy hrozí nebezpečí chůze v labyrintu, kde není žádný cíl. Neexistuje ani východ. Buďme ostražití vůči prefabrikovaným vzorcům, vůči odpovědím, které se zdají být na dosah, vůči těm odpovědím, které jsou vysypány z rukávu jako zfalšované hrací karty; buďme ostražití vůči těm návrhům, které zdánlivě dávají všechno, aniž by o něco žádaly. Buďme ostražití! Tato nedůvěra je zbraní k tomu, abychom se mohli pohnout kupředu a nechodili stále dokola. V jednom z Ježíšových podobenství se říká, že perlu velké hodnoty získá ten, kdo ji hledá s inteligencí a iniciativou, vynalézavostí a dá za ni všechno, riskuje vše, co má, aby ji získal (srov. Mt 13,45-46). Hledat a riskovat: to jsou dvě poutníkova slovesa. Hledat a riskovat.