Na okraji církevního společenství

24.08.2022

"Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé." (L 14,13) Výzvu k zaměření na ty nejchudší, nejposlednější, nejvíce opomíjené opakoval Ježíš mnohokrát. A církev se jí ve svých dějinách řídila. Naplňuje toto poslání i dnes? Kdo jsou ti "žebráci a mrzáci, chromí a slepí" v naší době a v našem prostředí?

Když se po sametové revoluci začali objevovat v ulicích našich měst lidé bez domova, společnost ani stát si s nimi nevěděli rady. Vláda proto požádala o pomoc Armádu spásy, křesťanskou organizaci s bohatými zkušenostmi z této oblasti v zahraničí. Brzy se k ní přidala Naděje, která se otevřeně se hlásí k Bohu a Ježíši Kristu v ekumenickém duchu, katolická Charita, evangelická Diakonie a další.

Skutečnost, že právě křesťanské sociální organizace se přednostně věnují lidem, které většina společnosti odmítá či přímo odsuzuje (nejde jen o bezdomovce, ale taky třeba vězně, narkomany a další), je jistě naplněním Ježíšovy výzvy. Tato viditelná chudoba však není jedinou podobou sociálního vyloučení, s níž se setkáváme. Chtěl bych se zmínit o bolestném problému naší církve, který vyšel najevo v rámci synodálních diskusí. Mluví o něm Národní syntéza:

Všechny diecézní synodální syntézy se zabývaly skupinami, které se z různých důvodů mohou cítit na okraji církevního společenství. Mezi nimi byly jmenovány různé menšiny (nejčastěji LGBTQ) a lidé církevně sezdaní, kteří se rozvedli a uzavřeli nový sňatek, ale také rodiny s malými dětmi, ženy, děti a mládež, senioři, nemocní, singles, nově příchozí, bezdomovci, mladí lidé žijící spolu bez církevního sňatku a další, kteří "zklamali", lidé slabí, "nezapadající do škatulek", introverti, ti, kteří nesouzní s postojem církve a mnozí další.

Ano, ti všichni mohou prožívat v současné církvi podobné pocity nepřijetí, jaké prožívali "žebráci a mrzáci, chromí a slepí" ve společnosti doby Ježíšovy. Papež František to vnímá a netají se tím, že by rád žil v církvi otevřené a vstřícné vůči všem. Z jeho častých vyjádření k tomuto problému můžeme vyčíst několik konkrétních návrhů:

  • Rozlišovat mezi objektivní a subjektivní vinou: "V důsledku podmíněností a polehčujících faktorů je možné, že v objektivní situaci hříchu - který není subjektivně přičitatelný, nebo aspoň ne plně - může člověk žít v milosti Boží, může milovat a může také růst v životě milosti a lásky a dostávat k tomu pomoc církve." (Amoris Laetitia 305)
  • Respektovat zákon graduality (postupnosti): František cituje Jana Pavla II., který píše, že člověk je "dějinná bytost, která svými cílenými svobodnými rozhodnutími den ze dne sebe samu utváří. Proto poznává, miluje a uvádí ve skutek mravní dobro podle stupně svého vlastního růstu." (Familiaris consortio 34) V praxi to znamená, že k některým náročným morálním volbám se může člověk dopracovat až po mnoha letech zrání, případně se k nim i přes dobrou vůli nedopracuje nikdy.
  • Pastoračně doprovázet s úctou ke svědomí: Respektovat svědomí jednotlivce, a to i v případě, kdy nemusí být v úplném souladu s nějakou církevní normou. "Jsme povoláni svědomí vychovávat, a ne je nahrazovat." (AL 37)
  • Chápat eucharistii jako lék: "Eucharistie není odměnou pro dokonalé, nýbrž velkorysým lékem a pokrmem slabých. Častokrát se chováme jako kontroloři milosti, a nikoli jako její nástroje. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho úmorným životem." (Evangelii gaudium 47)
  • Přejít od logiky exkluze k logice integrace: Lidé v neregulérních situacích "se nejen nesmí cítit exkomunikováni, ale mají mít možnost žít a růst ke zralosti jako živé údy církve, vnímat ji jako matku, která je stále přijímá, stará se o ně s láskou a povzbuzuje je na cestě života a evangelia." (AL 299)
Cesta k realizaci těchto návrhů bude dlouhá, provázená náročnými diskusemi, teologickým hledáním a jistě i nepochopením. Zatím se zdá, že pomáhat bezdomovcům, zločincům či narkomanům je pro církev snadnější než otevřít dveře svým vlastním členům, kteří se ocitli na jejím okraji. Ježíšova slova by nás však neměla nechat na pochybách, že je třeba se na tuto cestu vydat.


(Katolický týdeník)