Nová publikace o duchovní péči

07.08.2023

Přátelé a kolegové z Evangelické teologické fakulty mě loni požádali o recenzi své nové monografie z pastorální teologie. Tato kniha před nedávnem vyšla v nakladatelství Karolinum. Vřele ji doporučuji a přidávám hlavní části svého recenzního posudku.

Tento sborník chápu jako první komplexní pokus o zpracování zásadních témat pastorální teologie v českém protestantském prostředí. Zpracovaný s pečlivostí a odbornou precizností, jak je na Evangelické teologické fakultě chvályhodnou tradicí. Svůj příspěvek nabídli autoři z této fakulty, kteří mají k dané problematice co říct. A jelikož nemohli obsáhnout všechno, sáhli i k zahraničním autorům své tradici nejbližším, tedy z německého jazykového prostředí.

Celkově vidím zásadní přínos celé práce zejména v tom, že se snaží reagovat na sociální i náboženskou realitu současné doby, aniž by se na ni za každou cenu pokoušela aplikovat pastorační modely minulosti. To je patrné jak v kapitolách Michaela Klessmanna v oddílu X, tak v prakticky zaměřených oddílech F a G. Příkladem může být kapitola XXI o manželství a partnerství: právě v této oblasti se pojetí většinové společnosti v posledních desetiletích snad nejvíce vzdálilo od tradičního křesťanského pohledu.

Jedná se o rozsáhlou práci (cca 760 normostran) rozdělenou do šesti oddílů a 28 kapitol, jejíž směr uvažování postupuje od biblických východisek přes historický vývoj (s důrazem na protestantskou tradici), teologické důrazy (zejména spirituální a etické) až k oddílům o praktické realizaci duchovní péče. Ty tvoří asi polovinu textu a vycházejí od tradiční práce v rámci církevního sboru k méně tradiční, ale o to dnes významnější práci se specifickými cílovými skupinami, která se někdy označuje jako kategoriální pastorace. Tuto strukturu vnímám jako dobře promyšlenou a vyváženou. I když texty zastupují různé autory, a tedy i různé myšlenkové směry a pastorační koncepty, působí organickým dojmem a vzájemně se doplňují.

Za jistý vrchol celé monografie považuji dvě obsáhlé kapitoly Michaela Klessmanna: VIII. Duchovní péče jako porozumění životu v horizontu křesťanské víry a IX. Životní konflikty a jejich theologický výklad v rámci duchovní péče. Jde o teologicky fundovaná pojednání o klíčových tématech duchovní péče, autor však nezůstává pouze na akademické rovině, ale své poznatky neustále konfrontuje s praxí, zejména uváděním stručných příběhů a pastoračních zkušeností.

Celkově vidím zásadní přínos celé práce zejména v tom, že se snaží reagovat na sociální i náboženskou realitu současné doby, aniž by se na ni za každou cenu pokoušela aplikovat pastorační modely minulosti. To je patrné jak v kapitolách Michaela Klessmanna v oddílu X, tak v prakticky zaměřených oddílech F a G. Příkladem může být kapitola XXI o manželství a partnerství: právě v této oblasti se pojetí většinové společnosti v posledních desetiletích snad nejvíce vzdálilo od tradičního křesťanského pohledu.


Vydání této publikace považuji za významný počin nejen v evangelickém prostředí, ale také v širším ekumenickém kontextu. Vážím si toho, že autoři, vesměs teologové a teoložky z akademického prostředí, píšou jazykem, kterému (kromě malých výjimek) může rozumět každý, kdo se pohybuje v pastoračním terénu. Věřím, že si tuto knihu prostudují faráři církevních obcí i kaplani a dobrovolníci v nemocnicích nebo věznicích. A věřím také, že přispěje ke spolupráci a dalšímu sblížení mezi církvemi: pro mě jako katolíka je potvrzením dlouho zakoušené skutečnosti, že pastýřská péče je naším společným posláním a zároveň že se můžeme od sebe navzájem mnohému naučit.