Papež chce zrušit pojem "laik"

21.02.2023

V sobotu 18. 2. přijal papež František předsedy a referenty komisí pro laiky při biskupských konferencích. V projevu vyzval všechny, aby obnovili integrální ekleziologii, "jak tomu bylo v prvních staletích, v níž je vše sjednoceno v příslušnosti ke Kristu", a překonali tak "sociologickou vizi, která rozlišuje třídy a společenské hodnosti a která je v podstatě založena na moci přidělené každé kategorii.

"Duchovenstvo se oddělilo od laiků, zasvěcené osoby od kléru a věřících, intelektuální víra určitých elit se oddělila od lidové víry, římská kurie od místních církví, biskupové od kněží, mladí lidé od starších, manželé a rodiny se málo zapojili do života společenství, charismatická hnutí se oddělila od farností atd. To je v současnosti nejvážnější pokušení.

Laik musí být spíše než jako "neklerikální" nebo "neřeholní" považován za pokřtěného, za člena svatého Božího lidu. Křest je svátost, která otevírá všechny dveře. Slovo "laik" se v Novém zákoně nevyskytuje, ale hovoří se o "věřících", "učednících", "bratřích", "svatých", což jsou pojmy, které se vztahují na všechny: věřící laiky i vysvěcené služebníky."

Podrobnější informace zde: