Pastorace podle papeže Františka

15.11.2022

Dnešní diskuse na našich duchovních cvičeních se týkala zkušeností s pastorací podle papeže Františka, který zdůrazňuje několik praktických myšlenek:
- Hierarchie mravních tezí - analogie hierarchie pravd; papež víc připomíná hříchy sociální než sexuální - přesně podle Ježíše.
- Evangelii Gaudium 38: Je nezbytné, aby v hlásání evangelia byla odpovídající proporce. Ta spočívá ve frekvenci, s níž se zmiňují určitá témata, a v důrazech, které v hlásání kladou. Když například farář během liturgického roku desetkrát mluví o umírněnosti a jen dvakrát či třikrát o lásce či spravedlnosti, vytváří se disproporce, která zatemňuje právě ty ctnosti, které by měly být v kázáních a katechezích nejvíce přítomny. Totéž se děje, když se mluví více o zákonu než o milosti, více o církvi než o Ježíši Kristu, více o papeži než o Božím slově.
- Princip graduality: Když člověk něco pochopí, neznamená to, že je schopen okamžitě to realizovat. Amoris Laetitie 295: Jan Pavel II. předložil takzvaný "zákon postupnosti" s vědomím, že lidská bytost "poznává, miluje a uvádí ve skutek mravní dobro podle stupně svého vlastního růstu". To není "odstupňování zákona", ale postupnost prozíravého provádění svobodných úkonů v subjektech, které nejsou schopny pochopit, docenit nebo plně uskutečnit objektivní požadavky zákona.
- Objektivní a subjektivní situace hříchu, AL 304: "V důsledku podmíněností a polehčujících faktorů je možné, že v objektivní situaci hříchu - který není subjektivně přičitatelný, nebo aspoň ne plně - může člověk žít v milosti Boží, může milovat a může také růst v životě milosti a lásky a dostávat k tomu pomoc církve."
- A poznámka pod čarou 351: "V určitých případech by to mohla být také svátostná pomoc. Proto "kněžím připomínám, že zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství" (EG 44). Rovněž zdůrazňuji, že Eucharistie "není odměnou pro dokonalé, nýbrž velkorysým lékem a pokrmem slabých" (tamtéž, 47). Jinde vydávají biskupské konference směrnice, jak s tím zacházet, u nás zatím nic.