Prohlášení provinciála salesiánů o P. Josefu Kopeckém SDB (rok narození 1935)

24.05.2023

Prohlášení se týká jednání, kterého se v minulosti dopustil P. Josef Kopecký SDB. Předně chci vyjádřit upřímnou lítost a omluvu všem, které jeho jednání přímo či nepřímo poškodilo. Dále chci zabránit neřízenému šíření informací jinými způsoby, chci nabídnout pomoc těm, kdo ji v souvislosti s touto záležitostí potřebují a oznámit, jaká opatření byla přijata.

Salesián P. Josef Kopecký působil v posledních létech jako výpomocný duchovní ve farnosti Sebranice u Litomyšle. V roce 2019 přišlo na vedení Salesiánské provincie Praha oznámení, že se v osmdesátých a devadesátých létech měl P. Josef dopustit jednání, spočívajícího v nepřípustných dotycích vůči nezletilým. Případ byl prošetřen podle závazných celocírkevních pravidel a zaslán do Říma. Koncem ledna roku 2022 přišel z Říma Dekret, kterým bylo P. Josefu Kopeckému zakázáno pobývat o samotě s nezletilými osobami mladšími 18 let a konat s nimi výchovnou nebo pastorační činnost. Biskupství královéhradecké dotyčného ke konci téhož měsíce uvolnilo ze služby výpomocného duchovního v diecézi. V květnu roku 2022 přišlo druhé oznámení podobné tomu prvnímu. Opět proběhlo řádné šetření a materiály byly zaslány do Říma. Protože rozhodnutí odtud stále nepřichází, rozhodli se provinciál i královéhradecký biskup zakázat otci Josefovi veškerou pastorační činnost. Navíc bylo rozhodnuto, že P. Josef opustí diecézi a bude žít v ústraní. Toto preventivní opatření bude v platnosti, dokud by z Říma nepřišlo jiné rozhodnutí.

V případě potřeby jsme připraveni nabídnout nebo zprostředkovat odbornou pomoc všem poškozeným. Pokud by byl někdo další, kdo by měl v minulosti s P. Josefem Kopeckým podobnou negativní zkušenost, vybízím ho, aby se nebál to oznámit. Kontaktní osobou je P. Marek Sklenář, mail: vikar@sdb.cz Další užitečné informace můžete najít na webu sdb.cz/prevence-zneuzivani.

V Praze dne 14. května 2023

P. Martin Hobza, provinciál salesiánů

V nejbližších dnech bude zveřejněna podrobnější odpověď na otázky, které jsou v této souvislosti často kladeny.