Spiritualita hmoty

25.08.2022

O křesťanském postoji k věcem, penězům a tělu

Křesťanský dualismus

 • Křesťanství přejalo z řecké filozofie dualistický pohled na svět - protiklad hmoty a ducha, přirozeného a nadpřirozeného, profánního a sakrálního.
 • Současná psychologie a spiritualita se kloní spíše k nedualistickému, holistickému pohledu na svět: hmotu a ducha nelze oddělit, společně tvoří jednu nedělitelnou skutečnost. Skrze hmotu lze komunikovat s Bohem, skrze hmotu lze žít duchovně.
 • Bible i křesťanská tradice ukazují, že Bůh, který je "zcela jiný" (transcendentní), je zároveň Bohem blízkým, Bohem uvnitř, že je přítomen ve stvořeném vesmíru i v nejhlubším nitru lidské duše (imanentní).
 • Podobně jako vědomí Boží transcendence teologicky staví na skutečnosti stvoření, tak vědomí Boží imanence staví především na skutečnosti vtělení - inkarnaci. Bůh a svět tak přestávají být protikladem, ale navzájem se prostupují, čímž tvoří jednotu při zachování vzájemné odlišnosti.
 • Inkarnace je teologickým východiskem pro nedualistické pojetí Boha, člověka a světa. Zdůrazňovala ho zejména mnišská tradice a křesťanští mystici, v teologii i praxi církve posledních staletí však bylo spíše potlačeno. Vzhledem k současnému kulturnímu a spirituálnímu vývoji je nutné, aby křesťanská teologie hlouběji rozpracovala imanentní pojetí Boha.

Věci

 • Dvojí smysl:
 • Užitečnost: věci slouží k tomu, aby člověk mohl hodnotně žít
 • Krása: věci mohou být i neužitečné, ale obohacují člověka svou krásou
 • Spirituální dimenze věcí:
 • Nástroj k prohloubení mezilidských vztahů: věc jako dar, věc společně užívaná
 • Nástroj solidarity: dělit se o své věci s těmi, kteří nemají, je obohacením pro obě strany
 • Nástroj k prohloubení víry v Boha: v kráse a užitečnosti věcí lze poznat Boží tvář

Peníze

 • Biblické citáty:
 • Přísloví 17,16: K čemu peníze v rukou hlupáka? Chce koupit moudrost? Vždyť nemá rozum!
 • Kazatel 5,9: Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.
 • 1. Timoteovi 6,10: Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
 • Spirituální dimenze peněz:
 • Motivace k aktivitě
 • Nástroj k odpovědnému řízení vlastní života
 • Nástroj k výchově, vedení a řízení lidí
 • Nástroj k utváření mezilidských vztahů a k projevu solidarity
 • Prostředek k poznání relativity a nespravedlnosti v tomto světě

Tělo

 • Pohledy na tělo:
 • Platonský dualismus: tělo je vězení, hrob duše; duše je podstatnou formou těla.
 • Biblické pojetí: člověk je jednota těla a duše.
 • Křesťanská teologie: tělo je podstatným vyjádřením duše, sebeuskutečnění duše není bez materiálního vyjádření možné; čím více se člověk stává duchem, tím více se stává tělem.
 • Spirituální dimenze těla:
 • Tělo jako nástroj poznání vlastní identity.
 • Tělo jako nástroj interakce se světem: vnímání, komunikace, přetváření.
 • Tělo jako most mezi člověkem a člověkem - intimní vztah.
Tělo jako zdroj emocí, vášní, mystických prožitků.